Zasady korzystania z serwisu internetowego Profimatura.pl

[Wstęp]
§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem http://profimatura.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§2

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Partner – Polskie Szkoły Językowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673474, NIP: 5272807742, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych,Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania przez Użytkownika z Usług serwisu Profimatura.pl
 2. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy 32.050.400,00 zł (wpłacony w całości).
 3. Serwis – serwis internetowy o nazwie Profimatura.pl, dostępny pod adresem profimatura.pl, umożliwiający korzystanie przez Użytkowników z Usług.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony.
 5. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym usługi informacyjne, zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie oraz usługi komunikacyjne.

[Warunki korzystania z Serwisu]
§3

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika.

 1. Właścicielem Serwisu jest WSiP. .
 2. Wszelkie prawa do zamieszczonych w Serwisie materiałów, zastrzeżone są na rzecz WSiP, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji są zastrzeżone na rzecz WSiP lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z WSiP- są udostępniane na stronie Serwisu. Zarówno strona internetowa Serwisu jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nich zawartych i jest dozwolone w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. Zabronione jest w szczególności dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów udostępnianych na jego stronach internetowych.
 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

[Polityka prywatności i Cookies]
§4

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji Użytkownika i przebiega anonimowo. Właściciel Serwisu ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie.
 2. Administratorem danych Użytkowników jest WSiP (w zakresie danych przekazanych WSiP) albo Partner (w zakresie danych przekazanych Partnerowi). Każdy Administrator przetwarza dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach (np. adresu IP) jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą̨ być́ udostępniane innym podmiotom również̇ w celu dochodzenia praw WSiP, Partnera lub do podjęcia działań́ w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.
 4. Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 5. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 6. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być niemożliwe. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce cookies.
 7. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc.

[Warunki techniczne korzystania z Serwisu]
§5

Korzystanie z usług otwartej części Serwisu wymagane jest:

[Reklamacje]
§6

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być składane, na zasadach ogólnych bezpośrednio do WSiP.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres: reklamacje@wsip.com.pl. lub telefonicznie (+48) 801 220 555 albo pisemnie na adres WSiP. Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w terminie do 14 dni. Użytkownik w tym terminie otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.

[Postanowienia końcowe]
§7

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają̨ możliwości powoływania się̨ przez Użytkowników na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. WSiP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez WSiP zmiany w chodzą w życie w terminie 30 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu WSiP poinformuje Użytkowników podając komunikat na stronie Serwisu.

Rejestracja w serwisie jako: