Test dla zdających na poziom rozszerzony

Dane są liczby:

 • $a = 3 – \sqrt3$
 • $b = 2 + \sqrt3$
 • $c = 2 – \sqrt3$
 • $d = \sqrt3 – 2$

Która z podanych liczb jest równa liczbie $\sqrt{7 – 4\sqrt3}$

 1. $a$
 2. $b$
 3. $c$
 4. $d$
Wyrażenie $x + \frac{1}{x}$ ma wartość $11$. Oblicz wartość wyrażenia $x^2 + \frac{1}{x^2}$. Zakodowano odpowiedź (kolejno: cyfry setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku). Który kod jest poprawny?

 1. $\boxed{9}\boxed{1}\boxed{1}$
 2. $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{0}$
 3. $\boxed{1}\boxed{1}\boxed{9}$
 4. $\boxed{0}\boxed{1}\boxed{2}$
Reszta z dzielenia wielomianu $W(x) = -\frac12 x^3 – \frac12ax^2 + (5+a)x+2a$ przez dwumian $x-4$ jest równa $-6$. Wartość parametru $a$ wynosi

 1. $-5$
 2. $-3$
 3. $3$
 4. $5$
Dla jakich wartości parametru m wykresy funkcji $f(x)=-\left(\frac12\right)^{x-2}-1$ oraz
$g(x)=\frac{-2m+1}{x-\frac12}+m^2\left(x \neq \frac12\right)$ przecinają oś $Oy$ w tym samym punkcie?

 1. $m=3$ lub $m=1$
 2. $-m=3$ lub $m=1$
 3. $m=3$ lub $m=-1$
 4. $m=-3$ lub $m=-1$
Trzy wyrażenia w podanej kolejności: $x$, $y$, $x + y$ tworzą ciąg arytmetyczny. Wskaż prawidłową zależność.

 1. $x=y$
 2. $x=2x-7y$
 3. $2x=y$
 4. $y-x=x+3y$
Oblicz wartość wyrażenia $\displaystyle \frac{sin \frac{\pi}{12} \left( cos \frac{\pi}{12} + sin \frac{\pi}{12} \right)-0,5 }{sin \frac{\pi}{8} cos \frac{\pi}{8}}$

 1. $\boxed{1}\boxed{5}\boxed{7}$
 2. $\boxed{1}\boxed{5}\boxed{8}$
 3. $\boxed{5}\boxed{1}\boxed{7}$
 4. $\boxed{5}\boxed{1}\boxed{8}$
Suma miar kątów $α$ i $β$ jest równa mierze kąta przy wierzchołku $C$.

Miary kątów wewnętrznych trójkąta $ABC$ są równe

zadanie7rozszerzony

 

 1. $50^{\circ}$, $60^{\circ}$, $70^{\circ}$
 2. $40^{\circ}$, $60^{\circ}$, $80^{\circ}$
 3. $46^{\circ}$, $54^{\circ}$, $80^{\circ}$
 4. $40^{\circ}$, $70^{\circ}$, $70^{\circ}$
Dana jest funkcja $y=2^{x-1}+5$. Wykres tej funkcji można otrzymać z wykresu funkcji $y=f(x)$ w wyniku przesunięcia go o wektor $\vec u$.

 1. $f(x)=0,5^x$, $\vec u$=[-1;5]$
 2. $f(x)=2^x$, $\vec u$=[-1;5]$
 3. $f(x)=2^x$, $\vec u$=[1;5]$
 4. $f(x)=0,5^x$, $\vec u$=[1;5]$
Kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy ma miarę $30^{\circ}$, a wysokość stożka ma długość $4$ cm. Objętość stożka jest równa

 1. $16\pi$ cm3
 2. $64\pi$ cm3
 3. $128\pi$ cm3
 4. $196\pi$ cm3
Z cyfr: $2$, $3$, $4$, $5$, $6$ tworzymy liczby trzycyfrowe, w których cyfry mogą się powtarzać. Liczba w ten sposób utworzonych liczb jest równa

 1. $5$
 2. $15$
 3. $120$
 4. $125$